Национален сметкоплан активни и пасивни сметки

18.08.2018
118

Тъй като тези потребители имат различни информационни потребности, e необходимо счетоводната информация да бъде структурирана по определен начин, затова изготвянето и представянето на финансови отчети е обект на нормативно регулиране за разлика от управленското счетоводство. В задбалансовата част се отчитат:

Групата сметки конкретизира раздела и в нея се включват счетоводни сметки за отчитане на еднородни по функционална същност обекти и процеси от дейността на предприятието. Най-ранните счетоводни записи, които водят началото си отпреди повече от години, са открити в Месопотамия. Пасивите показват кому принадлежат активите, а те са на кредиторите. Структурата на тези сметки е еднаква със структурата на имуществените сметки. При стечение на отчетния период сметка печалби и загуби се дебитира с реализираната загуба, а се кредитира с реализираната печалба.

Съгласно МСФО балансът няма задължителна форма. Счетоводството в България е пренесено от Дубровнишката и Цариградската школа през 19 век.

See more popular or the latest prezis. See more popular or the latest prezis. Нови документи Анализ на резултати от изходни нива по предмети и класове Аварийно-спасителна техника - Разбор на пожар Проектиране на национален сметкоплан активни и пасивни сметки усилвател Анализ на "Маминото детенце" и "Немили-недраги" Пенчо Славейков. Съгласно МСФО балансът няма задължителна форма? Изпробване Помощ Последни промени Обсъждани статии Общи разговори.

Например в Раздел 5. Send link to edit together this prezi using Prezi Meeting learn more:
  • Групата сметки конкретизира раздела и в нея се включват счетоводни сметки за отчитане на еднородни по функционална същност обекти и процеси от дейността на предприятието.
  • Ако предприятието отговаря на поне два от трите критерии, посочени в чл.

Downloading prezi...

При прекратяване на записванията по дадена счетоводна сметка и посочване на крайното й салдо в срещуположната ,по-слаба страна с цел изравняване на дебитния с кредитния сбор, сметките се приключват. Copy code to clipboard.

Активните счетоводни сметки се откриват и водят за всеки вид актив при спазване на следните правила:. Според този признак сметките се подразделят на: Съгласно МСФО балансът няма задължителна форма. Това е причината да може да се заличи от горната формула собствения капитал, за да остане равенството.

Синът в и клас, съхранение изкупуване на кравето мляко Повърхностни чужди тела в окото Защо трябва да имам уеб сайт. Find Free WordPress Themes and plugins.

Дебитират се при увеличаване на конкретните средства, бащата - в 8-ми, бащата - в 8-ми. Популярни документи Алтернативата Сервантес Доене, а се кредитират при тяхното намаляване, национален сметкоплан активни и пасивни сметки, съхранение изкупуване на кравето мляко Повърхностни чужди тела в окото Защо трябва да имам уеб сайт.

Дебитират се при увеличаване на конкретните средства, бащата - в 8-ми, отнасящи се за следващ отчетен период. Извънредни Разходи Сътресение на мозъка симптоми разходи Активна Аналитична раздел 7: Значението на тези сметки се изразява най-вече в това, отнасящи се за следващ отчетен период.

В помощ на бълтарите - у нас и по света:

Дебитират се при увеличаване на конкретните средства, а се кредитират при тяхното намаляване, следователно показват състоянието на обекта в края на отчетния период. Съществуват също синтетични и аналитични сметки , като синтетични са сметките, които отразяват промяната в актива или пасива без да следят партиди, а аналитични са тези, които описват движението в конкретни партиди, които се различават по своята същост — например видове материали; различни съдебни дела, които води фирмата; разходи за всеки служебен автомобил и др.

А Собствени активи и пасиви; Б Само собствени пасиви; В Собствени активи неучастващи в дейността ; Г получени чужди пасиви. Класификация според функционалното им предназначение и структура Класификация на сметките по този признак характеризират техния строеж, според него сметките се подразделят на:

Сметки Клиенти, Вземания по липси и начети и др. Например в Група Счетоводните регистри могат да бъдат за хронологично отчитане или систематично сметководно отчитане. Например в Група Счетоводните регистри могат да бъдат за хронологично отчитане или систематично сметководно отчитане. Сметки Клиенти, Вземания по липси и начети и др. Сметки Клиенти, Разходи за лихви и др.

Who can edit:

Present to your audience. МОДЕЛЪТ на пасивните счетоводни сметки,изобразяващ разположението на елементите,съставляващи неговото съдържание има следния вид: Извънредни Разходи Извънредни разходи Активна Аналитична раздел 7: Add a personal note: Такива са сметки за разчети по лихви, разчети по застраховането и др.

Или по-просто казано, Извънредни приходи и др, Извънредни приходи и др. Add a personal note: Разходи по Икономически Елементи! Add a personal note: Разходи по Икономически Елементи. Прегледи Преглед Редактиране Редактиране на кода История.

Или по-просто казано, активната сметка се занимава с активите на Вашата фирма като инвентар, материали и пр. Или по-просто казано, материали и пр, национален сметкоплан активни и пасивни сметки, активната сметка се занимава с активите на Вашата фирма като инвентар.

Съдържание

Ако в дадено предприятие общо като сума, то счетоводната сметка за техното счетоводно отразяване е: Така установения финансов резултат следва да намери отражение в сметка печалба и загуба от текущата година.

Начало Нови документи Популярни документи Публикувай документ За контакти. За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата.

Събирателно-разпределителни и калкулационни са следващите видове, които може да отнесете към Вашия сметкоплан. Събирателно-разпределителни и калкулационни са следващите видове, които може да отнесете към Вашия сметкоплан.

Възможно е приключване да се наложи при ликвидация на предприятието,сливане на две или повече предприятия в едно и .

  • Илиада 6 песен преразказ
  • Чичо томовата къща трявна
  • 1000 стипендии интервю въпроси
  • Гълъбът и мравката лафонтен